Personvernerklæring

1 Innleiing

Ørsta kulturhus ("me") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og korleis me behandlar personopplysningane dine. I denne personvernerklæringa forklarar me difor kvifor vi samlar inn informasjon om deg, korleis me brukar denne informasjonen og korleis vi tek omsyn til personvernet ditt. Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som kan bli knytt til ein identifiserbar enkeltperson. Dette kan til dømes vere namn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysningar må følgje personopplysningslova. Me, som ansvarleg for handsaminga av dette, vil sørge for at me brukar personopplysningar om deg i samsvar med reglane i lova.

 

2 Kva personopplysningar har me om deg

Avhengig av kva informasjon du gjev oss, korleis du brukar tenestene våre, og kva samtykke du gjev oss, har me desse opplysningane om deg:

 • Opplysningar om deg: Informasjon du oppgir når du opprettar ein brukarkonto eller tingar billettar, som namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velgje å gje oss meir informasjon om deg sjølv, som kjønn og bursdagsdato.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon me får når du kjøper billettar hjå oss, som kva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa). Om du har brukarkonto hjå oss vil du få oversikt over dei tidlegare kjøpa dine i din brukarkonto. • Kommunikasjon: Informasjon du gjev oss når du har kontakt med kundesenteret vårt, som epostar sendt mellom oss.
 • Opplysningar om bruk på nettsidene: Informasjon me får når du brukar nettsida og appen vår, som kva type eining du har (t.d. mobil eller PC), IP-adresse, kva sider du besøkjer og kva funksjonar du brukar der.
 • Opplysningar frå partnarar: Informasjon me får frå samarbeidspartnarane våre, som leverandøren av billettsystemet, dialog exe as. Partnarar gjev oss informasjon om kva teaterforestillingar, konsertar, kinoar og andre forestillingar du har besøkt. • Profileringsopplysningar: Informasjon og teoriar me lagar automatisk basert på dei andre opplysningane (nemnt ovanfor) me har om deg, som preferansar og interesser og kva demografiske grupper du tilhøyrer, med mindre du har motsett deg dette.

 

3 Kva brukar vi personopplysningane til

Me brukar personopplysningane dine til følgjande formål:

 1. Tilby nettside og app: Me brukar opplysningar for å tilpasse nettsida og appen vår til det tekniske utstyret du brukar. Me kan også bruke opplysningane til å tilpasse innhaldet på nettsida og appen vår til kva me trur du er interessert i.
 2. Gjennomføre billettbestillingar: Me brukar opplysningar for å gjennomføre ditt kjøp av billettar, m.a. for å sende deg billettane, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 3. Opprette brukarkonto: Me brukar opplysningar dersom du opprettar brukarkonto, m.a. for å gje deg tilgang med brukarnamn og passord, for å lagre kontaktinformasjonen og betalingsinformasjonen din, og for at du kan sjå din eigen kjøpshistorikk.
 4. Kundeservice: Me lagrar opplysningar som du gjev og mottek dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere kundetilhøvet ditt.
 5. Statistikk: Me utarbeider statistikk og kartlegg marknadstrendar for å forbetre og vidareutvikle produkta og tenestene våre. Så langt det er mogleg gjer me dette med anonyme opplysningar, utan at me veit at informasjonen er knytt spesifikt til deg.
 6. Marknadsføring: Me brukar kontaktinformasjonen din (t.d. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg tilrådingar og informasjon om forestillingane våre. Me kan bruke profileringsopplysningar for å gjere tilrådingane og informasjonen mest mogleg relevant for deg, med mindre du har motsett deg dette. Dersom du ynskjer det, vil me også sende deg tilrådingar og informasjon om samarbeidspartnarane våre sine forestillingar.
 7. Det rettslege grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er interessa me har for å kunne tilby, vidareutvikle og marknadsføre tenestene våre.
 8. Det rettslege grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle kontrakten me har med deg.
 9. Det rettslege grunnlaget for formål 5 kan også vere ditt samtykke, dersom du har gjeve oss dette. Det kan vere nødvendig for å sende deg marknadsføring dersom du ikkje lenger har brukarkonto hjå oss, eller dersom me sender deg marknadsføring om forestillingane til samarbeidspartnarane våre.


4 Kven deler me personopplysningar med

Me deler personopplysningar med selskap som leverer tekniske og administrative tenester til oss, slik som IT-leverandørar. Me har avtaler med desse for å sikre personvernet ditt. Me kan utlevere opplysningar i enkelttilfelle, til dømes til offentlege myndigheiter, ved mistanke om lovbrot. Dersom du samtykkjer, kan me dele personopplysningane dine med samarbeidspartnarane våre som det står i samtykket ditt. Dette kan t.d. vere konsertpromotørar, teaterpromotørar og andre teater og kinoar, slik at dei kan sende deg tilrådingar og informasjon som er relevante for deg, eller slik at dei kan foreta eigne marknadsanalyser og tenesteutvikling. Me nyttar oss av IT-leverandørar utanfor EØS. Viss me overfører personopplysningar ut av EØS, sørger me for å sikre personvernet gjennom inngåing av kontraktar. Du kan be om meir informasjon eller ein kopi av sikkerheitsmekanismane me brukar for å sikre overføringa av opplysningane. Me kan for øvrig dele anonymiserte opplysningar med samarbeidspartnarar for t.d. marknadsanalyser og tenesteutvikling.

5 Kor lenge lagrar me personopplysningar

Me lagrar opplysningar om deg, berre så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet dei vart innhenta for, eller dersom me er pålagt å lagre opplysningane. Opplysningane vil bli sletta eller anonymisert når dei ikkje lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er ei oversikt over kor lenge me lagrar opplysningane dine:

 • Opplysningar om deg: Dersom du har brukarkonto hjå oss, slettar me opplysningane når du seier opp brukarkontoen eller viss du har vore inaktiv i over 12 månader. Dersom du ikkje har brukarkonto hjå oss, slettar me opplysningane tre månader etter forestillinga fann stad med mindre du ber oss om å lagre opplysningar til neste kjøp.
 • Kjøpsinformasjon: Dersom du har brukarkonto hjå oss, lagrar me kjøpshistorikken din (oversikt over kva konsertar, kinoforestillingar, teaterforestillingar etc. du har bestilt billettar til) i 12 månader i brukarprofilen din. Me slettar kortnummeret ditt tre månader etter forestillinga fann stad, med mindre du ber oss om å lagre opplysningane til neste kjøp. Me lagrar transaksjonar og betalingsinformasjon i 5 år i samsvar med bokføringslova.
 • Opplysningar om bruk på nettsidene: Me lagrar informasjon om bruken din av nettsidene våre i opptil 6 månader.
 • Opplysningar frå partnarar: Me lagrar eventuell informasjon frå samarbeidspartnarar så lenge du har ein aktiv brukarkonto hjå oss eller så lenge du har samtykka. Me vil slette opplysningane dersom du seier opp brukarkontoen eller brukarkontoen har vore inaktiv i 12 månader.
 • Kommunikasjon: Me lagrar kommunikasjon med kundane våre i tre år, med mindre me treng å lagre det lenger, t.d. i samband med klager eller krav.
 • Profileringsopplysningar: Dersom du har brukarkonto hjå oss, slettar me opplysningane når du seier opp brukarkontoen eller brukarkontoen har vore inaktiv i over 12 månader. Me vil slette opplysningane tidlegare viss du motset deg å bli profilert.

Rettane dine Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gje deg ytterlegare informasjon om korleis me behandlar personopplysningane dine.
 • Gje deg ein kopi av personopplysningar om deg.
 • Oppdatere personopplysningane dine. • Slette opplysningar som me ikkje lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe handsaminga av opplysningane dine.
 • Motsetje deg automatiske individuelle avgjersler, inkludert profilering.
 • Gje deg opplysningar du har gjeve til oss i eit strukturert, alminneleg nytta og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mogleg, be oss om å overføre desse til ei annan verksemd.
 • Trekkje attende eventuelle samtykkjer du har gjeve oss. Ver klar over at det finst avgrensingar i desse rettane. Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil ha meir informasjon om dette. Dersom du meiner at me behandlar personopplysningar i strid med personopplysningslova, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjer dette, vil me gjerne at du kontaktar oss slik at me kan svare på spørsmåla dine eller oppklare eventuelle misforståingar.

Cookies

Me bruker cookies på nettsidene våre for å sikre funksjonalitet på nettsida, analysere nett-trafikk og sjå kva område på nettstaden vår du har besøkt. Ver venleg å lese cookiepolicyen vår for meir informasjon.

Endringar i personvernerklæringa

Me vil kunne oppdatere personvernerklæringa frå tid til annan. Du vil få beskjed om relevante endringar. Du vil alltid finne siste versjon av personvernerklæringa vår på nettsida/appen.

9 Kontaktinformasjon

Dersom du ynskjer å kome i kontakt med oss, kan du nytte følgjande kontaktinformasjon: Kontaktperson: Anita B. Skoglund (kulturhusleiar) E-postadresse: Anita.Borrmann.Skoglund@aal.kommune.no

 

1 Innledning

Stord kulturhus ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2 Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller billetter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper billetter fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa). Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 
 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som vår leverandør av billettsystem, DX. Partnerne gir oss informasjon om hvilke teaterforestillinger, konserter, kinoer og andre forestillinger du har besøkt.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3 Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.
 2. Gjennomføre billettbestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av billetter, bl.a. for å sende deg billettene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.
 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre forestillinger. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartneres forestillinger.
 7. Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.
 8. Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.
 9.  Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres forestillinger.

4 Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd. Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være konsertpromotører, teaterpromotører og andre teatre og kinoer, slik at de kan sende deg anbefalinger og informasjon som er relevante for deg, eller slik at de kan foreta egne markedsanalyser og tjenesteutvikling. Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene. Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. 

5 Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder. Hvis du ikke har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene tre måneder etter forestillingen fant sted med mindre du ber oss om å lagre opplysninger til neste kjøp.
 • Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke konserter, kinoforestillinger, teaterforestillinger etc. du har bestilt billetter til) i 12 måneder i din brukerprofil. Vi sletter kortnummeret ditt tre måneder etter forestillingen fant sted, med mindre du ber oss om å lagre opplysningene til neste kjøp. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
 • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
 • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

 

6 Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7 Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9 Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kulturhusleiar: Janne Skarstein, tlf +47 456 03 170